- допомоги у вирішенні проблем, пов’язаних з виконанням природоохоронного законодавства України;

Практичні рекомендації при проведенні перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства на підприємствах:

Екологічне законодавство України одне з найбільш об’ємних та складних галузей нормативно – правової системи нашої Держави.

Практичні поради з цього приводу.

Проведення перевірки регламентується Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства» від 10.09.2008р. №464.

Відповідно до Наказу для здійснення перевірки керівником відповідного органу Мінприроди або його заступником видається наказ про проведення перевірки, який має містити:

ü  найменування суб’єкта господарювання, підстава перевірки та предмет перевірки;

ü  період, за який буде здійснюватись перевірка;

ü  визначення виконавців перевірки із залученням, у разі потреби, спеціалістів інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками);

На підставі наказу оформляється направлення на проведення перевірки, яке підписується керівником або заступником керівника органу Мінприроди (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові) і засвідчується печаткою.

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Планова перевірка здійснюється відповідно до квартального плану діяльності органу Мінприроди і проводиться за наказом органу Мінприроди.

Орган Мінприроди не пізніше як за десять днів до початку проведення перевірки надсилає рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу Мінприроди, або вручає особисто посадовій особі суб’єкта господарювання під розписку повідомлення про проведення планової перевірки. У повідомленні про проведення планової перевірки зазначається дата початку та закінчення перевірки, найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка, найменування органу Мінприроди. Тривалість планової перевірки не повинна перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єкта малого підприємництва – п’яти робочих днів. Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

Позапланова перевірка проводиться за наявності таких обставин:

ü  подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу Мінприроди про здійснення заходу державного нагляду (контролю) на його бажання;

ü  виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

ü  перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом Мінприроди;

ü  звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;

ü  неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

Хочемо наголосити, що проведення перевірок виконання приписів можливі лише щодо приписів виданих на планових перевірках.

Перед початком перевірки державні інспектори зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі направлення на перевірку та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу Мінприроди, і надати копію направлення.

Під час проведення позапланової перевірки державні інспектори перевіряють питання, необхідність висвітлення яких стала підставою для її проведення, з обов’язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення перевірки.

Тобто перевірці підлягають лише ті питання, що стали причиною для проведення перевірки, тому радимо перед початком перевірки взяти для ознайомлення крім направлення на проведення перевірки та згоди центрального органу виконавчої влади ще і копію скарги або звернення, які стали підставою для проведення зазначеної перевірки.

Тривалість позапланової перевірки не повинна перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів.

Продовження терміну проведення позапланової перевірки з будь-яких підстав не допускається.

Державні інспектори проводять перевірки об’єкта в присутності керівника суб’єкта господарювання або уповноважених ним осіб.

Перевірка яка проведена без присутності керівника підприємства або уповноваженої особи є не правомірною.

За результатами проведеної перевірки, в тому числі спільної з іншими органами державного нагляду (контролю), державним інспектором, згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 483 від 02.10.2012, складається уніфікований акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Не допускається включення до акта перевірки інформації або висновків, які не підтверджені документально, пропозицій, а також інформації, наданої правоохоронними органами.

В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються державними інспекторами, які проводили перевірку, і всіма членами комісії (якщо перевірка проводилася комісією), керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання. Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб’єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід’ємною частиною акта перевірки. У разі відмови суб’єкта господарювання підписати акт, про це зазначається в акті перевірки.

Один примірник акта перевірки (з відповідними додатками) передається керівнику (уповноваженій ним особі) суб’єкта господарювання, про що на останній сторінці примірників акта перевірки робиться відповідна відмітка за підписом особи, яка отримала акт перевірки, із зазначенням посади, прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта. Другий примірник акта перевірки зберігається в органі Мінприроди.

На підставі акта, який складено за результатами перевірки, протягом п’яти днів з дня її завершення, у разі виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства складається припис про усунення порушень вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Припис щодо усунення порушень природоохоронного законодавства складається у двох примірниках, один з яких не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта надається керівнику суб’єкта господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, другий з підписом такої особи залишається в органі Мінприроди, який здійснював перевірку. Строк виконання припису встановлює державний інспектор залежно від виявлених порушень природоохоронного законодавства, але не більше ніж 6 місяців. У разі неможливості виконання приписів у встановлені в них строки суб’єкт господарювання, що перевірявся, може звернутись до органу Мінприроди для їх продовження з обґрунтуванням та підтверджуючими документами, оформленими належним чином.

У разі виявлення під час проведення перевірок правопорушень, які містять ознаки злочину, відповідний орган Держекоінспекції не пізніше 10 робочих днів з дня оформлення відповідних матеріалів щодо такого правопорушення направляє їх до правоохоронних органів.

Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки, здійснює орган Держекоінспекції, який видав припис.